جمهوری خراسان . کام یک خبر گزاری آزاد، فرهنگی، تاریخی و سیاسی ست که 
برای آگاه ساختند ملت خراسان از ارزش هایی دینی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده است.
که اخباری مربوط به سرزمین خراسان آریا و جهان را با احترام به نام تاریخی و فرهنگی بومی این سرزمین را با تعریف و معرفی دوباره به مردم خراسان و کشور های هم فرهنگ و جهان نشر می کند . اهداف از خدمات و روشنگرای برای بیدار این ملت و سرزمین از تاریخ  و فرهنگ کهان شان است که از اصلیت تاریخی و فرهنگی خود به جدیت برای حفظ سرنوشت خود و معرفی خود  به کشورهای جهان آگاه گردند . 
خراسان و آریا هویت تاریخی این سرزمین کهان است که از ایران امروزی تا به تاجیکستان و سرحد چین و از مروه و بخارا  تا شمال پاکستان را در بر می گیرد که همه مردمان هم ریشه و با فرهنگ انسان دوست، مهر و محبت از نظر علمی و فرهنگی در جهان داری نام نشان هستند . 
نام خراسان در سال ۱۲۹۸  بعداز جنگ ۱۹۱۹ میلادی بین خراسان آریا و هندو بریتانیای به نام جعلی تغیر کرده است و در طول ۱۰۴ سال این نام ملت و سرزمین خراسان را در تاریکی و تبلیغات نام و فرهنگ جدید از خود بی خبر  و به کشورهای جهان با این نام و فرهنگ معرفی کردند، که در نتیجه جایگاه و اعتبار خود را در بین کشور های جهان از دست داده اند ولی با تلاش انقلابیون خراسان برای ساختن یک ملت با عزت و صاحب اعتبار در بین کشور های جهان این نام و نشان را از تاریکی بیرون آورده و روی زبان‌ها به شکوفای رسانیده شده است یعنی برگشت به حقیقت شناخت از اصلیت خود و با شناخت از اصلیت خود احترام به باور و فرهنگ های دیگر ملت ها جهان.