آقای حبیب کوهستانی یک از مبارزان تاجیک خراسان درگذشت
آقای حبیب کوهستانی یک از مبارزان تاجیک خراسان درگذشت
درگذشت آقای حبیب کوهستانی عضو فعال کنگره جهانی پارسی گویان موجب تأثر و تألم خاطر شد!

درگذشت آقای حبیب کوهستانی عضو فعال کنگره جهانی پارسی گویان موجب تأثر و تألم خاطر شد!

شورای رهبری کنگره جهانی پارسی گویان ضایعه درگذشت حبیب کوهستانی را به خانواده محترم و بستگان شان تسلیت عرض نموده، از درگاهِ خداوند بزرگ برای آن مرحومی رحمت و رضوان الهی، برای عموم بازماندگان معزز صبر و اجر و توفیقات روزافزون مسئلت دارد.

با ارادت
شورای رهبری کنگره جهانی پارسی گویان

 

آقای کوهستانی مرد خاطره های تلخ روزگار بود که تمام دسیسه های افغان‌های دولت سوسیالیست ها را به یاد داشت و از آن در جمع دوستان خراسانی یاد می کرد که  افغان‌ها چی گونه از امکانات روس ها علیه مردم شمالی پروان تاجیک فارسیان خراسان استفاده می کردند و چی جنایات را به حق مردم فارس کردند

یاد آوری خاطره های  که با شونیدن آن انسان را سخت نا راحت می کرد  جناب شاد روان حبیب کوهستانی

تبلیغات زیاد داشتن در رابطه به هر دسیسه های افغانی که برای نابودی فارس ها برنامه ریزی می کردند

ولی خاعینین که در راس قدرت و مردم خود ما بودند  با دین پست ها و نوشته های این بزرگوار و یاران شان توجوی  نمی کردند ولی از اینکه مردم هم از حقایق آگاه شده بودند باز هم تا اندازه خوش بودن

مشکل تاجیکان خراسان پیروان فرهنگ بی هویت دولت های شریکی زیر دست افغانه بود و است که با اتمنان افغان هستیم و در قدرت با همین شعار ما در سیاست و دولت داری در کنار رهبران جاسوس از خارج آمده که به پشتیبانی و تحت امر  امریکا پیش می رود ما توانای  کنترل آینده خطرناک داریم و به شکایت میلیون ها هم وطن خود گوش نمی دادند

با اینکه آقای کوهستانی یک از هزارن نفر بودند که به گوش مامعله گران پیام می رسانیدن و تلاش شب روز برای بیداری مردم و باخبری رهبران می  کردند

ولی کار شد که باید نمی شود و علت این سقوط تاجیکان در خراسان سیاست های پوچ وطن فروشانه افغان باور  هر کدام زیر نام افغانستان اسلامی و جهاد مردم افغانستان بود که فکر می کردند بازی ها مثل قدیم پیش می رود

در حال دشمن تمام سیاست و افکار بی سرنوشت رهبران بی اراده و بی هویت را تحت نظر داشتند

و جوانان تاجیک خراسانی که تحت نام شعار جهاد و یا به افغانستان خدمت می کنیم در قطعات و در جنگ ها حضور نظامی داشتند و می توانستن تحت یک رهبری درست آماده دفاع از موقیت و جغرافیای در ضد کودتای جاسوسان جمهوریت باشند و در مقابل کودتا  ایستادگی کنند کس را نداشتن به جز جنرال های جاسوس فراری و یک تعداد فرماندهان که برنامه با سنجش

آمادگی فردای جنگ و انتخاب جغرافیای را نداشتند از هم پاشیدن و کسان جنگ کردند آمادگی از قبل برنامه ریزی شده نداشتن

جال سیاست های بی بنیاد رهبران و تبلیغات و دسیسه های قتل های دسته جمعی در جبهات

هدف های کوچک بی پشتیبانی مردمی رهبران و مامعله های هر کدام با گروی طالب خارجی ارتباط داشتند از نیروی جوان استفاده نتوانستن و آنها هم تحت امر جاسوسان بودند که به دشمن تسلیم شان کردند

دوران دولت سوسیالیست ها بعد از سقوط جنرال های تاجیکان تصمیم گیرند و سنگر  را خودرا  داشته باشند بهره صورت در مقابل دشمن سرزمین و هویت خود هویت هدف مشخص باشد که نه مردم ما داشتند و نه ملاها و رهبران و طرفدران شان یک چیزکه به نام شعار بود آن هم نظر به تلاش اشخاص فرهنگی مثل جناب کوهستانی و هزاران شخصیت های سیاست و فرهنگی تاجیک خراسانیان .  خوب باید همه تا دم آخر نفس باید با نام افتخار به خراسان به صفت یک فرزند با وجدان و وفادار به مردم خراسان  از نظر عقیده و پیروی از تاریخ نیاکان تلاش کنیم تا آینده گان بهتر بدرخشند و ما هم هر یکی روز مثل آقای کوهستان جهان را ترک می کنیم ولی با نام خراسان و تاجیک فارسیان خراسان و فعالان خراسانی از دنیا برویم  نسل جوان از کارنامه های ما استفاده خوب برای نجات مردم و سرزمین خود می کنند و رفته ما تاجیک فارسیان به گفته جناب کوهستانی اتحاد هم دلی و حرکت هدفمند خود را پیدا می کنیم .

نشست ادبی و فرهنگی میان شاعران خراسان آریا و ایران عزیز

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : کنگره جهانی پارسی گویان