اعلام موجودیت سازمان آزادیبخش مردم افغانستان
اعلام موجودیت سازمان آزادیبخش مردم افغانستان
چریک های ساما با پرچمی که با عکس مجید کلکانی، بنیانگذار سازمان آزادیبخش مردم افغانستان منقش شده‌است با اعلام موجودیت مبارزه از سر گرفتند

 

سه مرد مسلح، با پرچمی که با عکس مجید کلکانی، بنیانگذار سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) منقش شده‌است، از چهل و چهارمین سال جان باختن او در زندان حکومت ببرک کارمل یادبود می‌کنند.
‏مکان ضبط ویدیو مشخص نیست، اما این مردان که اسلحه در دست دارند و لباس نظامی پوشیده‌اند، شعارهایی علیه «امپریالیزم آمریکا و سوسیال امپریالیزم شوروی» سر می‌دهند.

‏ آیا ساما و چریک‌هایش برگشته‌است؟

 

 

آیدایش ایوسفی

به تبريک يادمان، دلاور مردی از کوهدامن يا بيدارمردی از دل هندوکش!
‏تکه‌های از یک نوشته‌ی خوب و جاندار در باب سیدعبدالمجید کلکانی، انقلابی جاودان فیروز مردی از دیار قیادت و مقاومت و رهبر سازمان آزادی بخش مردم افغانستان معروف به “ساما”!
‏ سخن از « آغا » است ، آن عيار نامدار بيقرار، رومانتيک ترين چهره ء نهضت انقلابی که کوهستان و گورستان حضورش را درخود سزاواری ميدهد، ويادش را را هرچه بچهء آدم  دراين زاد وبوم است گرامی ميدارد.
‏سخن از بانی تفکر اتحاد در نحضت انقلابی است. سَرگفتن از خراسان مردی است که در سرزمين کوشانيان و در زادگاه « کنشکا » بدنيا می آيد و درهمان جلگهء خاک تربيت می گردد. جوانمردی که نعمان ديگری می شود و براستواری هندوکش تکيه می زند. درس مقاومت را  از تاريخ و درس مبارزه برضد ستم شاهی را در ذات خويش تجربه کرده ميکند.
‏سرگذشت و کارنامهء تابناکش گواهينامهء شخصيت و فضيلت اوست. درسالهای استبداد هاشمی تارک وطنش کردند و در کودکی سلسلهء مردان خانواده اش ( پدر بزرگ ، کاکا بزرگ و پدرش ) را بدار آويختند. مجيد متولد اول حمل 1318 خورشيدی و لذا کودک سال است،
‏سيد جسور درسال 1323 که 6 ساله بود پس از اعدام مردان خانواده ، با بازماندگان ديگر به قندهار تبعيد شد و درسال 1331 دوباره برگشت. اين جوان مشقت شناس و ستم ستيز بيقرار دست از خون خواهی برنداشت و با رفتن در ليسه نجات؛ درفکر نجات کشور و ملت برآمد.
‏ مجيد کلکانی با ملاحظهء خيانت و فاجعه و مصيبت در ابعاد ملی آن که دستگاه حاکميت برضد اقشار ملت انجام ميداد، بيدار شد و سر از خواب گران گرفت. درست در همين زمان است که مجيد کلکانی باقدرت گردانندگی و ابتکاری خود محفل « جمهوری خواهان » را به محفل « بينوايان » تغيير می دهد وباعضويت درآن محفل است که راه سفر به جلو را درمی يابد.
‏ مجيد کلکانی شهسوار انديشهء مردم پذير، تارک نشين جلگهء شهود و شهادت ، فيروز مردی درنگين رشادت و سرور آزاده ای از ديار قيادت و مقاومت است و مجيد از سلالهء سربداران ، آهنگران ، عياران و سرداران خراسان است و نسبش به اسماعيل سامانی ميرسد و از آرش کمانگير منشا بر ميدارد. در واقع او هم آرش است و هم امير سامانی.
‏اورهبر بود ، راهدار و راه شناس بزرگ ؛ او پيشدار وپيشرو بود ، جسور بود و منصور ؛ داعيه دار درفش آزادی و آمادگی ؛ او مردی بود از مردمزار کهدامن و کوهستان که نهضت بزرگ انقلابی را پيشاهنگی کرد و نيروهای ملی ـ مذهبی ، جهادی و قيادی از او الگو گرفتند.
‏بهترين تعريف برای او آنست که گفته شود : مجيد کلکانی، انقلابی پاکباز ، مرد پيمان و اعتماد، شخصيت ملی و مردمی ويک چهرهء بسيار مناسب درجايگاه رهبر نهضت ملی و مردمی بود، نه يک ماکسيست جانفشان و دين ستيز!
‏روحش‌شاد، یاد و خاطرش گرامی باد!

کتاب «مجید کلکانی و قیوم رهبر» در کابل رونمایی ش

مجید کلکانی و قویم رهبر، دو برادری بوده‌اند که هردو عضو حزب دموکراتیک نوین وقت را داشته‌اند. این دو برادر در سال های ۱۳۵۹ و ۱۳۴۸ یکی در افغانستان و دیگر در پاکستان ترور شدند.

تصویر بندانگشتی

کتاب زیرعنوان «مجید کلکانی و قیوم رهبر» امروز در یک مراسم در کابل رونمایی شد.

شماری از نویسنده‌گان در مراسم رونمایی این کتاب، از مجید کلکانی و قیوم رهبر همچون مبارزان آزادی یاد کردند.

مجید کلکانی و قویم رهبر، دو برادری بوده‌اند که هردو عضو حزب دموکراتیک نوین وقت را داشته‌اند. این دو برادر در سال های ۱۳۵۹ و ۱۳۴۸ یکی در افغانستان و دیگر در پاکستان ترور شدند.

سید عسکر موسوی، نویسنده و پژوهشگر در این باره گفت: «در حوزۀ دند شمالی یا در حوزۀ شمالی، جریان‌ها و یا افرادی ظهور کردند که آن‌‌ها به درک بسیار شریف از جامعۀ افغانستان رسیدند. یعنی جریان‌های قبلی بسیار سطحی بود.

غلام محمد محمدی، نویسنده در بارۀ این کتاب می‌گوید: «مجید کلکانی در صدد ایجاد یک جبهۀ متحد ملی بود فراگیر بود، در سطح یک حزب بسیاسی بوده و با هم دوره‌های خود همانند طاهر بدخشی بحث‌هایی را به راه انداختند.»

اما، در پایان مراسم رونمایی این کتاب بر سر آن چه چگونگی سخن رانی شرکت کننده‌گان این برنامه گفته شد، تنشی میان شرکت کننده‌گان این برنامه ایجاد شد.

بیکرانه مجید !

از سپیدار تا سپیده اگر

ژرف بینی همه ترانهء اوست

هر کجا آتشی ست گرمی بخش

شاخ و برگش همه زبانهء اوست

باز دریا به لب کلام مجید

میخروشد، عیار وار، بلند

می سراید: خهی نبرده سوار

با سردار سوگوار بلند!

نازم آن سرفراز کوخ نشین

که سر کاخ را نگون می خواست

مرگ بر ارگ و شه شجاعان گفت

دشمن خاک را زبون میخواست

فاتح قلب داغدار زمان

کید شغاد را نشانه مجید

اوقیانوس را کرانه پدید

ای تو پیوسته بی کرانه مجید!

ای کران ناپذیرتر ز بهار

در تری، تازگی و سرشاری

در نگاهت شط سحر جاریست

شط افکار اکرم یاری!

“خط سرخی کشید سوی شفق”

خون پاک تو آسمان پیماست

ای زمینی که آسمان پیشت

در شهامت خمیده، پشت دوتا ست

کی رود مان ز یاد “عهد الست”

با مجیدیم و با مجید رویم

هر طرف رو کنیم، قبله ء ماست

نو به نو، لشکر جهان نویم

صفحات

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : شبکه های اجتماعی