س، آ، ب خراسان : جشن نوروز به ملت خراسان بزرگ خجسته باد
س، آ، ب خراسان : جشن نوروز به ملت خراسان بزرگ خجسته باد
خراسانیان عزیز، مردم سربلند خراسان بزرگ آریا کهان  درود بی پایان از طرف سازمان آزادی بخش خراسان به شما خواهران، برادران ، جوانان ، بزرگ سالان عزیز و اطفال شرین خراسانی عزیز!

 

 

 

پیام جناب استاد  قیام خوراسانی ، رهبر حزب آزادی بخش خراسان  به مناسبت فرا رسیدن

جشن جهانی نوروز و حلول سال نوهجری خورشیدی 1403  ( سال تاریخ  ۵۷۰۳/۱/۱ جمشیدی

 

 

 

خراسانیان عزیز  سرزمین دوباره بیدار نیاکان ما خراسان بزرگ که با صدای خراسانی جوانان دلیر اش امروز جهان را دوباره به این باور ساخته ملت ما عزیز ما خراسانیان است

و با این دست آورد بزرگ ملی و رسمیت جهانی و آزادگی فردی که انقلاب در ذهن ها و جسم فرد فرد ما حقیقت را در جوش خروش شجاعت شعلور ساخته

معرفی و عزت افتخار خراسانی بودن و افتخار به نام خراسان بزرگ ما امروز در جهان پیچ می خورد.

هموطنان عزیز خراسانی

فرا رسیدن جشن جهانی نوروز جمشیدی سال تاریخ  ۵۷۰۲/۱/۱ جمشیدی را که همزمان است با حلول سال نو خورشیدی، از صمیم قلب خراسانی خود شادی فراوان را به قلب های رنجیده شما خراسانیان خراسان آریا کهان عرض می دارم

ما رزمندگان سازمان آزادی بخش خراسان آرزو دارم که این سال پایان بحران مسلط شدهی افغانی در کشور عزیز ما خراسان آریا با آغاز تصمیم گیری خراسانی شما ملت عزیز شرافتمند آرزوهای همیشگی شما برآورده گردد .
سال نو وجشن ها برای ملت های جهان، یادآور رویداد های مهم تاریخی و رشته اتصال شان به گذشته های پرافتخار وشکوهمند است. و در این میان نوروز را حکایت و روایت دیگری است. فرارسی سال نو برای ما این مناسبت خجسته را نوروز دل افروز شکوه بیشتر می دهد. نوروز و بهار مظهرجمال، جلال وقدرت بی چون خداوندی است، موسم رُستن و شگفتن، فصل کار و کوشش، هنگام تازه شدن وشاد زیستن، آیینهْ اندرز گرفتن و اندیشیدن و باهمه اینها برای ما آریـاییـان، این روز یادآور آغاز تاریخ و ظهورتمدن آریایی در پهنۀ زمین، فرجام اعمار مادر شهرها (ام البلاد بلخ) به دست یما جمشید ، فرمانروای پیشدادی آریانا درپنج هزار و هفتصدو سه سال پیش از امروز و تداوم هویت وحضور زندۀ ما در آوردگاه پرشیب وفراز سده ها وهزاره ها است.
نوروز به عنوان یک آیین و سنت کهن تاریخی و تمدنی بی آنکه هیچ پیوندی با آیینی داشته باشد، بصورت پیوسته توسط مردم ما در طول سال ها، سده ها و هزاره ها جشن گرفته شده است. اما با تاسف در کنار دشمنی های روشنی که در برابر این جشن تمدنی شکل گرفته است، برای سومین سال متوالی، گروه فرهنگ ستیز ط.البان نیز نوروز را در خاستگاهش تحریم کرده اند که مایه تاسف است.
دشمنی با نوروز به هیچ صورت و در هیچ یک از مولفه ها و قرائت های دینی بنیاد و استنادی ندارد، بلکه این دشمنی ناشی از دگم اندیشی و تحجرگرایی های است که ریشه در دشمنی با ارزش ها و بنیادهای تمدنی ما دارد و ادامه سیاست حذف هویتی است.
تمام این دشواری ها و زندان شدن سرزمین ما نظر به فرهنگ افغانیت و تسلیم بودن رهبران و بزرگان ما و غیره با سوادان به نام جعلی منطقه افغانستان کوچک است که خود بعداز خیانت امان الله افغان افغان به رهبران جنگ سوامسال ۱۹۱۹  خراسان کرد

این منطقه را به هند تسلیم کرد و نام اش را به کابل آوردند و این حیوان ساخته استعماری به غلدر تجاوز گر نظر به تبلیغات دولتی های خراسانی بی هویت و افغان های کابلی فارسی زبان تبدیل شده و برای ادامه اهداف خود چهره اسلامی ضد مردم خراسان اسلامی تغییر می دهد که در ۲۰ سال اخیر افغان ها از افغان باوری و سستی رهبران ما و ادامه تبلیغات وحشتناک افغانیت موقیت را به کودتا در ضد فارسی زبانان که رهبری شان افغان باور است با دسیسه ها از قبل طراحی شده روی کار گرفتند به اهداف خود با بقیه افغان باوران تاجیک افغان باور همکار گردیدند پس با تغییر چهره فرهنگ شیطانی را برای اشغال شهر و سرزمین فارس و بی فرهنگ ساختن ملت برای ادامه نام جعلی و وهویت قومی زیر نام دولت  اسلام به کار خود ادامه می دهند . اینجا واضع گفتیم چرا ما در تاریکی

فرهنگ و هویت ساختگی و ادامه هر سال نوروز خودرا تسلیت به داشتن فرهنگ می کنیم

فرد فرد ما باید خراسانی و خراسانی اندیش و با افتخار نام خراسان با شجاعت پیش بروم تا کامل سرزمین خودرا از چنگال تجاوز افغان و افغان باوران بیرون بیاوریم

وضعیت ناگوار کشور که ناشی از سلطۀ غاصبانه قدرت افغان باوران تازه  توسط یک گروه مزدور و بیگانه که به نام. الب است در اصل اهداف افغان پیش می برند برای همه ی ما دشوار و غیر قابل تحمل است، اما این وضعیت با این رویکرد جابرانه این گروه پایداری و بقا ندارد

و ستون های آن بر ظلم، شکنجه و قتل مردم بنا یافته است که با خراسانی بودن شما مردم دلیر خراسان بزرگ فرو ریختنی است.
در سومین سال متوالی دروازه های مکاتب بروی دختران معصوم ما بسته است و زنگ مکتب تنها برای یک بخشی از جامعه نواخته می شود و از سوی دیگر پهن شدن بسترهای افراط گرایی با ایجاد و گسترش مدارس دینی برای تربیت ط.الب افراطی ، درکنار تلاش برای تغییر نصاب آموزشی، به فربه شدن اندیشه های افراطی می انجامد که سرانجام آن روشن است.
محرومیت زنان و دختران از کار، تحصیلات عالی و امور اجتماعی که در واقعیت امر حذف زنان از جامعه و مصداق اپارتاید جنسیتی شمرده می شود، بخش دیگری از عملکردهای غیر انسانی گروه ط.البان است. مزید براین ها هر روز دامنه ظلم این گروه پهن تر میشود و درکنار به بند کشیدن، شکنجه و قتل نیروهای پیشین امنیتی، متنفذین قومی و مردم بی گناه، به انواع فساد، چپاول دارایی عامه و منزوی ساختن خراسان آریا  از جهان بشری متوسل می شوند و با حمایت، تربیت و تجهیز بیش از بیست و دو گروه تروریستی، خراسان آریا را به بستر امن ترویج و صدور تروریزم مبدل کرده اند.
ما امروز چالش های فراوانی را برای آزادی خراسان آریا و مردم ما داریم ولی  روز به روز از طرف بین المللی و  کشورهای منطقه و جهان شناخته می شود

صداقت داعیه ی صلح خواهی برای آرمیش خراسان آریا با افکار افغان باوری رهبران افغان باور امکان ندارد .

 

کشورهایی که ادعا می کنند با تروریزم درگیر اند، چطور همزمان با یک گروه تروریستی وارد تعامل مداومی شده اند که تاوان آن را مردم خراسان آریا  می پردازد؟ چرا ما ملت هستیم در سرزمین خود توسط تبلیغات دولتی های افغان باور بی هویت بی سرنوشت شدیم

همین که ما با اراده خراسانی مستحکم مبارزه کنیم و با افتخار به نام خراسان بزرگ صدای خودرا رسا نگاه داریم
روشن است

که کشورها ناچار متوجه این حرکت عظیم ملی می گردند

گروه ط.البان به عنوان گروه حامی تروریزم نه توان و ظرفیت پیوستن به نظم جهان مدرن بشری دارد

و نه هم ظرفیت تن دادن به مطالبات برحق مردم خراسان آریا  را.

گروهی که ساختار آنان ناشی از امارت و نظم استبدادی فرد محور افغان باوری و استفاده از دزدان خراسانی باشد،

روشن است که چه آینده یی را برای خراسان آریا  و منطقه در ذهن دارند.
‏امیدوارم جامعه جهانی و کشورهای منطقه و همسایه با آنچه در طی نزدیک به سه سال گذشته در خراسان آریا  اتفاق افتاده است، به این امر واقف شوند که آینده با ثبات آنان با تسلط ط.البان ناممکن و غیرعملی است،

بلکه این گروه می تواند به آنان چالش های بزرگی را خلق کند که مدیریت آن دشوار خواهد بوده ولی هر کشور برای نفع ملی خود کار می کنند نه به نفع ملت خراسان آریا پس برای مبارزه آزادی خراسان به انقلاب داخل مردمی و رهبران جدید ضرورت است

باور ما اینست که سال ،1403 سال فرصتها و تغییر خواهد بود یازملن آزادی بخش خراسان در این سال مبارزه و فعالیت های خود را با شعار (تغییر برای بازگشت به مردم سالاریخراسانی اندیشی ادامه می دهد

و امیدواریم در این سال شاهد تغییر این وضعیت به وضعیت ایده آل و رقم زدن آینده با ثبات خراسان آریا  باشیم.

هر روز تان نوروز، نوروزتان پیروز، سال نو تان خجسته باد!

44b2b1cb 15e3 48c3 9675 215de8485c6a F1c99800 0876 49f5 8694 Afb2ff8f0cc3

 

درود
به ملت خراسان بزرگ
درود به آقای محترم پدرام عزیز

خبرگزاری جمهوری خراسان KABR:

سوال آیا این خبر حقیقت دارد شما نام حزب خود را تغییر دادید
آیا شما از نام سازمان آزادی بخش خراسان استفاده کردید ؟؟
از شما سوال داریم
آیا شما به این حقیقت چشم باز ندارید و فعالیت های این سازمان را به صفت یک فرد شناخته مشاهده نکردید

خبرگزاری KABR
از نام سازمان آزدی بخش خراسان تا جای ما اطلاع داریم از ۲۰۱۶ با مستقلیت جوانان به رهبری استاد قیام کنگفو مبارزه خودرا معرفی کردند
این سازمان به ادامه خراسان خواهی از گذشته ۳۰ ساله رهبری خود
اولین بنیانگذارن انقلاب خراسان با جدیت و اهداف مشخص هستند
و یگانه سازمان که از شروع در تاریخ نام جعلی مبارزه را به نام سازمان آزدی بخش خراسان به مردم خراسان ، جوانان دلیر و جهان معرفی کرده اند

در زمان مبارزه این سازمان هیچ کس باور به سرزمین ما که خراسان بود و خراسان است و ما خراسانی هستیم به جز دانشمندان و اشخاص که جرات افکار انقلابی دیگر هیچ گروی باور نداشتند

حتای دانشمند ها و باسوادن این مبارزه را به نام داعش خراسان لقب می دادند
همین ایستادگی جوانان و تالاش های محکم شان بود که مردم ، جوانان و جهان را به این باور آشنا ساختند
که اینجا خراسان است و اینجا ملت خراسان است

اولین سازمان جنگی ها چریکی را به نام خراسان انجام دادند
سازمان که با امکانات کم خود به سختی ها مبارزه می کنند
جناب پدرام !! به خبر گزاری جمهوری خراسان اطلاع رسیده شما برای تغیر نام حزب خود ، حزب کنگره افغانستان در چند روز اخیر از نام سازمان آزادی بخش
استفاده کردید
آیا تاریخ مبارزه شما را خرچه دار نمی کند
مشکل نخواهد بود از نظر قوانین یک مبارزه در راه روشنی برای مردم خراسان
شما بااین طرز رفتار سیاسی خودرا
تحت سوال ملت قرار دادید شما آیا جواب دارید .

1c16fdb7 34c2 470c 99ce Cb6cd538e33c 73cb9ae1 0f72 4c70 9a6d F2717f2bd138

Badc82d0 F3bc 452c 9e43 62dfc46fd14e

آلبوم عکس؛ حال و هوای نوروز در ایران

نوروز

منبع تصویر، GETTY IMAGES

در حالی که یک روز باقی مانده به عید مردم در حال آماده شدن برای جشن نوروز در حال خرید در خیابان‌ها و بازارها هستند و برای سال نو آماده می‌شوند.

در زیر تعدادی از تصاویر روزهای منتهی به نوروز را با هم می‎‌بینیم:

نوروز

منبع تصویر، GETTY IMAGES

نوروز

منبع تصویر، GETTY IMAGES

نوروز

منبع تصویر، GETTY IMAGES

نوروز

منبع تصویر، GETTY IMAGES

نوروز

منبع تصویر، GETTY IMAGES

نوروز

منبع تصویر، GETTY IMAGES

نوروز

منبع تصویر، GETTY IMAGES

نوروز

حال و هوای کمرنگ نوروز در خراسان آریا  و آغاز سال تحصیلی با ادامه محدودیت‌ها برای دختران

کودکان

منبع تصویر، GETTY IMAGES

توضیح تصویر، دختران در افغانستان تنها تا کلاس/صنف ششم اجازه رفتن به مکتب/مدرسه دارند.

مقام‌های حکومت طالبان در خراسان آریا امروز (چهارشنبه، اول حمل/فروردین) در مراسمی آغاز سال تحصیلی جدید را در حالی اعلام کردند که دختران همچنان از ادامه تحصیل فراتر از صنف/کلاس ششم در مدارس/مکاتب و همچنین از رفتن به دانشگاه‌ها محروم هستند. همزمان به دلیل ممنوعیت طالبان از تجلیل نوروز، حال و هوای این جشن تاریخی در خراسان آریا  امسال کمرنگ بوده است.

تمام شرکت‌کنندگان مراسمی که در کابل به مناسبت آغاز سال تحصیلی برگزار شد، مردان بودند و حتی از خبرنگاران زن هم در این مراسم دعوت نشده بود. در این مراسم هیچ اشاره‌ای به تحصیل دختران و فرمان‌های ممنوعیت ادامه تحصیل آن‌ها نشد.

همزمان دفتر نمایندگی سازمان ملل در خراسان آریا  (یوناما) در پستی در ایکس نوشته است که اکنون بیش از ۹۰۰ روز است که دختران بالاتر از سن ۱۲ از رفتن به مکتب و دانشگاه منع شده‌اند. یوناما از طالبان خواسته که به این ممنوعیت «غیرقابل توجیه و آسیب‌زننده» را پایان دهند. نمایندگی سازمان ملل نوشته است: «آموزش برای همه جهت رسیدن به صلح و رفاه ضروری است.»

طالبان

منبع تصویر، GETTY IMAGES

وزارت معارف طالبان هرچند گفته بود که پس از مهیا شدن «شرایط مناسب با شریعت اسلام و سنت‌های خراسان آریا » دختران اجازه ادامه تحصیل خواهند یافت. اما چارچوب زمانی مشخصی اعلام نشد.

فعالان آموزش و نهادهای بین‌المللی در طول سال گذشته بارها از طالبان خواستند تا دروازه‌های مکاتب متوسطه و دبیرستان‌ها را به روی دختران بگشایند اما حکومت طالبان به این درخواست‌ها پاسخ مثبت نداد.

هرچند حبیب الله آغا، وزیر معارف طالبان در سخنانی در این مراسم مدعی شد که آن‌ها مخالف «دانش مدرن» نیستند و آن را «نیاز زندگی» خواند.

همچنین عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست‌وزیر طالبان هم در این مراسم گفت: «برای داشتن یک کشور مترقی و همتای دیگر کشورها نیاز است به علوم عصری دسترسی داشته باشیم».

اما طالبان از زمان بازگشت به قدرت تلاش کرده‌اند میزان مضامین دینی و عقیدتی را در نصاب تعلیمی و تحصیلی افزایش دهند و بارها به رعایت شریعت و اصول دینی به عنوان یک اولویت تاکید کرده‌اند.

نانوایی در کابل

منبع تصویر، GETTY IMAGES

توضیح تصویر، مردی در کنار یک نانوایی در کابل (۱۹ مارچ/مارس)

در بیانیه وزارت معارف هم که به مناسبت سال جدید تحصیلی منتشر شده، هیچ اشاره‌ای به تحصیل زنان نشده است.

در بخشی از این بیانیه هم تاکید شده است که معلمان و شاگردان باید از پوشیدن لباس‌هایی که «در تناقض با اصول اسلامی و سنت‌های افغانی» باشد،‌ اجتناب کنند.

«کمرنگ‌ترین» نوروز سال‌های اخیر

قبل از بازگشت طالبان، اول حمل/فروردین به عنوان سال نو و نوروز و روز دوم به عنوان جشن دهقان تعطیلی عمومی بود و جشن‌هایی در شهر مزارشریف، مرکز بلخ در شمال خراسان آریا  و همچنین در کابل و دیگر شهرها برگزار می‌شد. روز سوم حمل/فروردین نخستین روز تحصیلی سال بود.

حکومت طالبان تجلیل از نوروز را به دلایل مذهبی ممنوع کرده است و تعطیلی به این مناسبت را هم برداشته است.

این ممنوعیت هرچند نتوانسته جلو مردم را از تجلیل نوروز و بهار در سطح خانواده‌ها بگیرد و مردم در نقاط مختلف خراسان آریا همچنان به شیوه‌های سنتی از جمله سمنک/‌سمنو پختن، تهیه هفت‌میوه و همچنین برافراشتن جهنده در برخی زیارتگاه‌ها از آن تجلیل می‌کنند.

از جمله ویدئویی از مراسم نوروز در غرب کابل منتشر شده است. زیارت سخی، در غرب کابل که منسوب به حضرت علی است، مرکز اصلی جشن نوروز در پایتخت خراسان آریا  است.

گروه‌هایی مردم در روز نوروز با تجمع در این محل با برافراشتن علم (جهنده)، جشن نوروز را برگزار می‌کنند.

شماری از شهروندان کابل با وجود ممنوعیت اعلام شده از سوی طالبان صبح امروز اول فروردین/ حمل با تجمع در زیارت سخی به مناست آغاز سال نو خورشیدی این علم را بر افراشتند.

برخی چهره‌های سیاسی و فرهنگی در داخل خراسان آریا  نیز نوروز را با وجود ممنوعیت تبریک گفته‌اند.

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین و عبدالله عبدالله، رئيس اجرایی پیشین دولت خراسان آریا که علیرغم بازگشت طالبان در کابل به‌سر می‌برند،‌ نوروز را به مردم خراسان آریا  تبریک گفتند.

عبدالله و کرزی

منبع تصویر، DRABDULLAHCE/X

توضیح تصویر، حامد کرزی و عبدالله عبدالله نوروز را تبریک گفتند

آقای کرزی نوروز را «یادآور رسم نیک و کهن» در خراسان آریا  دانسته است و افزوده «بدون شک، بعد تاریخی و فرهنگی نوروز یادآور پیشینه پربار مردان و زنان ناموری است که بخش بزرگی از جامعه بشری، مدیون افکار و آثار علمی و قلمی‌شان است».

آقای عبدالله نیز فرا رسیدن نوروز را به مردم و ملت‌های حوزه تمدنی نوروز تبریک گفته است و افزوده که زمستان گذشته مهاجرین برگشته به خراسان آریا با مشکلات زیادی روبر بودند. او گفته که انتظار دارد تا در سال‌ نو تعلیمی دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران باز شوند و زمینه‌ی کار برای زنان خراسان آریا  فراهم گردد.

اما برخی از شهروندان خراسان آریا گفته‌اند احساس می‌کنند نوروز امسال یکی از کمرنگ‌ترین‌ها در چند سال اخیر بوده است.

مراسم

منبع تصویر، GETTY IMAGES

توضیح تصویر، مراسم نوروز در سال ۱۴۰۰ خورشیدی در مزارشریف، چند ماه قبل از بازگشت طالبان به قدرت

بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم تحت حاکمیت طالبان و مصادف شدن نوروز با ماه رمضان از دلایل آن خوانده شده است.

شماری گفته‌اند مشکلات اقتصادی آنها را مجبور ساخته تا از هزینه کردن برای تجلیل از نوروز صرف نظر کنند. باشنده‌های چندین ولایت به بی‌بی‌سی گفتند که امسال در بسیاری مناطق حرف از نوروز نیست.

طالبان در سال گذشته به طور صریح تجلیل از نوروز را ممنوع کرد و آن را غیراسلامی خواند.

در همین حال شماری از فعالان حقوق زنان با انتشار پیام‌های تصویری بر اهمیت تاریخی و فرهنگی جشن نوروز تاکید کرده‌اند و گفته‌اند نوروز و آغاز بهار را با گرمی جشن می‌گیرند.

این زنان همچنین خواهان آزادی فعالان حقوق بشر و حقوق آموزش از بند طالبان شده‌اند.

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : BBC / KABR