عالم بعداز یک قرن دزدی نام خراسان توسط افغانها حقیقت را بیان کرد
عالم بعداز یک قرن دزدی نام خراسان توسط افغانها حقیقت را بیان کرد
بیان حقیقت عالم دین خراسانی مورد توجه ، استقبال و پسند مردم خراسان و شبکه های اجنتماعی قرار گرفت ، بنیانگذار انقلاب آزادی خراسان قیام خراسانی از احساس و پشتیبانی مولوی عبدالشکور به طرفداری از مردم مظلوم خراسان تشکری کرد او گفت ما جوانان رزمندگان سازمان آزدی بخش اولین عالم دین را می بنیم که با جرات ! اسلام را از پیروان فرهنگ افغان برای نجات ملت مظلوم جدا می سازد

به گزارش خبرگزاری KABR :
از شبکه  های اجتماعی و داخل خراسان آریا

عالم به نام مولوی شکور الله که بعداز یک قرن دزدی نام خراسان توسط افغان های منطقه افغانستان کوچک سرحد با هندوستان در سال ۱۹۱۹  میلادی گردیده حقیقت را بیان کرد

صدای این رهبر دینی که در حقیقت از  احساس و همت وجدان یک مسلمان واقعی را بیان می کند مثل عالمان مبارز خراسانی قدیم

به مردم عقل وجدان خراسانی دزدی شدای خراسانیان  خراسان آریا پیام آزدگی می دهد

این شخصیت با احساس مسلمان وظیفه شناس به خاطر بیداری مردم خراسان از فرهنگ پیروان افغان شیطان نامريی

قدم در میدان دفاع از مردم خراسان آریا برداشته

رهبر دینی که دیگر ظلم و تجاوز را  در لباس اسلام از طرف پیروان فرهنگ افغان و دولتی های افغان به مردم مظلوم خود دیده نتوانست

بدون ترس از دشمنان مردم خراسان بزرگ صدای پر قدرت اسلامی خودرا به گوش امت اسلامی خراسان بزرگ می رساند

که سخت مورد توجو و پسند و استقبال گرم مردم خراسان و شبکه های اجنتماعی قرار گرفت ،

بنیانگذار انقلاب آزادی بخش خراسان ! قیام خراسان احساس خوشی از این عالم دین کرد و گفت در طول ده سال تلاش ما جوانان رزمندگان سازمان آزدی بخش خراسان که با تمام دشواری ها و کمبود امکانات نداشتن شخصیت های دینی و علمی و مسلکی و رسانه‌ ای نام خراسان را به مردم رنج دیده و آوره سرزمین خود خراسان برای پایان تجاوز و ادمه فرهنگ همه یک افغان هستیم معرفی کردیم

قیام خوراسانی  بی اندازه احساس خوشی می کنیم

اولین عالم دین را می بنیم که با جرات و نشان دادن پیروی از اسلام حقیقی  مردم مظلوم  خراسان آریا را از استفاده و ظلم پیروان فرهنگ افغان با خبر و جدا می سازد

ما به صفت رهنمای  راه حقیقت از تمام مردم شریف با عزت سرزمین خود خراسان آریا خواهیشمندم به پشتیبانی این رهبر دینی همکار گردند

 

قیام خراسانی گفت ما با این رهبر دینی هیچ شناس نداریم  ولی

انقلاب آزادی خراسان تنها به یک گروی و سازمان جنگی آزدی بخش محدود نیست

بلکه این ملت است که برای آزادی فردی انسانی ، هویتی آزادی خود در سرزمین خود حق دارد برای

پایان تاریکی که  ادامه رژیم های با نام جعلی و فرهنگ ساختگی  در ۱۰۴ سال اخیر ادامه دارد از هر تلاش دریغ نکنند

افتخار و فرهنگ جعلی که در کابل با نام  منطقه افغانستان کوچ که خود هنوز در بند پاکستان است به نام استقلال قوم افغان رسمیت یافته تا امروز  توسط دولتی های افغان و خراسانی های بی هویت از مردم ما با عوام فریبی و نام های مختلف قربانی و باجگیری می کنند که با گذشت زمان دور شدن و فراموشی ملت ما از نام و اصلیت خراسانی شان وطن فروشان خراسانی در بین مردم ما رشد کرده

و با تبلیغات همه افغان مسلمان هستیم نقطه ضعف در بین مردم ما پیدا کردند که با دیدن رهبران بی اراده افغان باور خراسانی

فکر کنند دیگر شخصیت دلسوز و با ایمان برای دفاع از ما نیست هر اتفاق افتاد خودرا هم افغان بگویند و افغان هم برادر خود ،

قیام خوراسانی  گفت افغان ها با استفاده از رسمیت نام منطقه تسلیمی داده شده سال ۱۹۱۹ خود به هندوبریتانیای با فرهنگ به نام همه یک افغان هستیم در بین مردم ما به کمک چاپلوسان مروج کرده اند

در جنایات و جنگ های قدرت طلبی و تجاوز به مردم خراسان را به کمک کشورها بار بار تکرار کردند

اراده و وطن دوستی خراسانیان را در ضد اهداف افغانی خود مقصر و  شریک جنایات خود معرفی کرده اند

و با تغییر چهره خود از جمهوریت به طالبان و در اصل ادامه همان اهداف و استفاده از خاک پاک و اقتصاد مردم خراسان است خودرا در لباس اسلام پنهان کرده اند در حال تمام رهبران افغان باور جهادی و دمکرات نظر به پیروی از فرهنگ شیطانی افغان

در سیاست شیطانی رهبران افغان فراری و آوره گردیدند و هزاران جوان کمربسته مبارز را در میدان جنگ تنها رها کردند

چرا هدف مشخص بدون هویت افغان نداشتند

در طول یک قرن رسمیت و تبلیغات نام جعلی  هر دولت توسط مزدوران دولتی با شعار افغان مسلمان هستیم  روی کار شده و با استفاده  از جوانان این سرزمین  برای اهداف خود موفق به غارت سرزمین و ملت گردیدند  و با تغییر رژیم دیگر هزاران جوان این سرزمین را قربانی اهداف شوم خود کردند و تعداد را  آوره کشورها ساختند

امروز همه ما مشاهده می کنیم   جوانان خراسان ما را مجبور به آورگی و پزریش ذلت بدختی در شرایط سخت کشورهای همسایه قرار دادند

دو سال این رژیم  به کمک برادران جمهوریت خود به قدرت رسیده و مشاورت می شود  با حمله به اقوام خراسان به نام های مختلف به ناموس شان تجاوز می کنند  در دوران جمهوریت برادران این ها جرات اش را نداشتند

امروز به نام دولت عمارت  اسلامی  انتقام  ذلت روی سیاس افغانیت خودرا از مردم بی دفاع می گیرند

افغان‌ها با چهره عمارت اسلام بعداز ۲۰ سال خیانت و تجاوز و تطبیق تذکره و نام افغانستان کوچک در خراسان

به کمک برادران شان با کودتا و کمک خارج و فریب رهبران افغان باور روی کار شدند

که امروز  به راحتی بعداز کودتا به اهداف افغانی شیطانی خود ادامه می دهند

که از نظر اسلامی گذشت به ادامه این حیوانیت و اجاز به ظلم و تجاوز به اهداف افغانی یک خیانت بزرگ  به دین مبارک اسلام  و سرزمین خراسان بزرگ

و بد نام شدن دین و عالمان  خراسان اسلامی است.

به صفت یک مسلمان با وجدان  دیگر راه برای ما خراسانیان خراسان بزرگ نمانده به جز برگشت به هویت و

وجدان خراسانی و افتخار به نام خراسان و پشتیبانی از شخصیت های خراسانی برای  دفاع  از سرزمین و ناموس ما

 

با پیام این عالم دین باید نماز ، دعاهای خودرا به نام خراسان در مراسم حج در مکه

و داخل خراسان و کشور های که زندگی  می کنید شروع کنیم

تا ذهن و جسم ما از این تاریکی که به حیوان نامريی کنترل شخصیت و مال سرزمین ما  تبدیل شده

و از تبلیغات پیروان شیطانی اش که اسلام را مخلوط این شیطان افغان ساخته اند آزد گردیم .

سالها تکتیک دروغ افغان اسلام

رهبران افغان و مزدوران فرهنگ افغان مارا در دام استفاده خود قرار با تبلیغات ملاهای مزدور تبلیغات افغانه قراره  داده و

با نشان دادن چند خراسانی بی هویت که در دولت به نام وزیر و رئیس با فرمانده ارتش تحت امر رهبران افغان کار می کردند و کار می کنند  ادامه جنایات شان به آسانی پنهان می شد

امروز روی تمام جنایت کاران افشا شده

پس هر خراسانی باید مثل این عالم بیدار گردد

 

در پی بارش سنگین برف، چند بزرگراه در خراسان آریا  به‌روی ترافیک بسته شد

 

 

 

 

 

در پی بارش سنگین برف در ولایت‌های مختلف خراسان آریا ، چندین بزرگراه به روی ترافیک بسته شده است.

گزارش رسانه‌های محلی، تحت کنترول طالبان، نشان می‌دهد که سالنگ، راه کابل- غور، کوتل شاتو و مسیرهای مواصلاتی بامیان و دایکندی به روی ترافیک بسته است.

گذرگاه سالنگ که چند روز پیش باز شده بود، دوباره بامداد روز شنبه، ۱۴ دلو، به دلیل بارش سنگین برف و طوفان شدید به روی ترافیک بسته شد.

مسئولان سالنگ از مسافرین خواستند که در حال حاضر از سفر به این مسیر پرهیز کنند.

سالنگ یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های خراسان آریا است که ۹ ولایت شمال و شمال‌شرقی و چهار بندر بازرگانی را به هم وصل می‌کند.

خبرگزاری باختر، تحت کنترول طالبان به نقل از مقام‌های این گروه در وزارت فواید عامه گزارش داده که برف‌باری‌های روز شنبه شاهراه غور – کابل و هم‌چنان راه‌های مواصلاتی شش ولسوالی غور با مرکز این ولایت را بسته است.

کوتل شاتو که ولسوالی‌های یکاولنگ را به یکدیگر وصل می‌کند نیز بسته شده است.

همچنین راه دایکندی – کابل کوتل قوناق، مسیر ولسوالی‌های سنگ تخت و بندر، خدیر، اشترلی، کیتی، کجران، شهرستان و میرامور به مرکز ولایت از ساعت چهار بامداد روز شنبه بسته است.

نیروی ایران: اگر طالبان حق‌آبه هلمند را ندهد از حقوق بین‌الملل استفاده می‌کنیم

 

 

 

 

 

وزیر نیروی ایران در نشستی با خبرنگاران هشدار داد اگر طالبان حق‌آبه ایران را ندهد، کشورش از حقوق بین‌الملل استفاده خواهد کرد.

علی اکبر محرابیان تاکید کرد که پیگیری حق‌آبه رودخانه هلمند «حق مسلم ایران است و دائما مورد مطالبه و پیگیری ماست.»

در سال ۱۳۵۱، ایران و افغانستان معاهده‌ای را برای تعیین حقابه ایران از رودخانه هلمند امضا کردند.

وزیر نیروی ایران گفت که معاهده ۱۳۵۱ بین‌المللی است و اجرای آن اختیاری نیست. او خاطر نشان کرد اگر طالبان به تعهدات خود درباره تخصیص حقابه ایران عمل نکند این کشور از ابزارهای قانونی و حقوق بین‌الملل استفاده خواهد کرد.
به گفته آقای محرابیان، مقام‌های طالبان همواره کاهش میزان بارندگی و خشکسالی را به عنوان بهانه‌ای برای عدم رهاسازی حقابه ایران از رودخانه هلمند عنوان کرده‌اند.

با این حال او گفت که مقام‌های طالبان در سفر خود به ایران تعهد سپرده‌اند که به محض امکان، حقابه ایران از رودخانه هلمند تامین خواهد شد.
وزیر نیروی ایران ابراز امیدواری کرد که بارندگی‌های آینده سبب رهایی سهم آب ایران از هلمند شود.

ایران بارها از عدم پایبندی طالبان به معاهده ۱۳۵۱ و رهاسازی حقابه هلمند انتقاد کرده است. طالبان نیز می‌گوید که به دلیل خشکسالی، آب کافی برای رهاسازی حقابه ایران وجود ندارد.

علی‌اکبر محرابیان در ماه اسد امسال براساس نتایج بازدید کارشناسان ایرانی از ایستگاه آب‌سنج دهراوود رودخانه هلمند تایید کرد که خشکسالی در افغانستان جدی است.

گزارش «واشینگتن پست» از «فروش کودکان» در خراسان آریا در پی فقر

در این گزارش آمده است، 118 دختر در شهرک سبز ولایت (استان) هرات مجبور به ازدواج اجباری در برابر پول شده‌اند و 116 خانواده دیگر در انتظار فروش دختران خردسال خود هستند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

روزنامه «واشینگتن پست» در گزارشی تحت عنوان «در افغانستان جدید یا دخترت را بفروش یا گرسنگی را تحمل کن» از افزایش فروش کودکان در افغانستان پرده برداشت.

در این گزارش آمده است، 118 دختر در شهرک سبز ولایت (استان) هرات مجبور به ازدواج اجباری در برابر پول شده‌اند و 116 خانواده دیگر در انتظار فروش دختران خردسال خود هستند.

بر اساس این گزارش، خانواده‌‌ها نه تنها به دلیل مشکلات اقتصادی بلکه محدودیت‌ها و ممنوعیت آموزش مجبور به فروش دختران خود شده‌اند

در گزارش آمده است: «خانواده ها امیدوار بودند که دخترانشان در صورت تحصیل، کار خوبی پیدا کنند و به درآمد خانواده کمک کنند.»

واشینگتن پست نوشته است، ازدواج دختران خردسال در افغانستان افزایش یافته و والدین برای فراهم کردن غذا برای سایر اعضای خانواده مجبور هستند دختران خود را در ازای دو هزار تا سه هزار دلار بفروشند.

بر اساس این گزارش، دخترانی که مجبور به ازدواج شده‌اند بین هشت تا ده سال سن داشته‌اند و بعد از ازدواج در معرض آزار کلامی، فیزیکی و جنسی قرار دارند.

قبل از این دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان «سیگار»، گزارش داده بود که پس از سال 2021 در افغانستان 35 درصد دختران پیش از رسیدن به 18 سالگی و 17 درصد پیش از رسیدن به سن 15 سالگی وادار به ازدواج شده‌اند.

سیگار در این گزارش اعلام کرد که 578 مورد ازدواج اجباری بین دسامبر 2022 تا فوریه 2023 را در افغانستان ثبت کرده که 361 مورد آن، ازدواج زیر سن بوده است.

رونالد : مخالفان در مقاومت علیه طالبان روی واشنگتن حساب نکنند

کمک 6.2 میلیون دلاری دانمارک و 14 میلیون دلاری چین به خراسان آریا

جاو شینگ سفیر چین در کابل در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که امیدوار است این پول‌ها به مردم خراسان آریا  کمک کند تا از مشکلات عبور کنند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای خراسان آریا یکشنبه 24 جدی (دی) اعلام کرد که دانمارک 42 میلیون کرون که معادل 6.2 میلیون دلار، به خراسان آریا کمک کرده است.

صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «دانمارک به توانمندسازی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران کمک می‌کند.»

در همین حال، چین نیز اعلام کرد که 100 میلیون یوان، معادل نزدیک به 14 میلیون دلار به خراسان آریا  کمک خواهد کرد.

جاو شینگ سفیر چین در کابل در ایکس نوشت که امیدوار است این پول‌ها به مردم افغانستان کمک کند تا از مشکلات عبور کنند.

اخیرا کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نسبت به افزایش فقر در خراسان آریا ابراز نگرانی کرده و در گزارشی اعلام کرد که بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه هستند.

بر اساس این گزارش، سه میلیون کودک در خراسان آریا  از سوءتغذیه رنج می‌برند و 10میلیون شهروند نیازمند از برنامه‌های جهانی کمکی خوراک محروم شده‌اند.

سازمان جهانی بهداشت نیز اخیرا اعلام کرد که برای جلوگیری از سوء‌تغذیه در خراسان آریا  به 185 میلیون دلار نیاز است.

قاری برکت الله سلیم یک از عالمان بزرگ خراسان آریا درگذشت

فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران سرکوب رسانه‌ها توسط طالبان در خراسان آریا را محکوم کرد

در بیانیه فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران «تلاش‌های غیرقانونی مستمر طالبان برای ارعاب و خاموش کردن رسانه‌های افغانستان» محکوم و گفته شده است که این‌گونه عملکرد طالبان فضای آزادی بیان و آزادی مطبوعات در خراسان آریا  را محدودتر می‌کند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

در واکنش به بازداشت‌های گسترده خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای توسط طالبان در افغانستان، فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران ادامه سرکوب و محدود کردن رسانه‌ها از سوی این گروه را محکوم کرد.

فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران در بیانیه‌ای جمعه 6 دلو (بهمن) بازداشت‌های اخیر سه خبرنگار توسط طالبان را ادامه سرکوب رسانه‌های مستقل خوانده و خواستار بررسی قضایای مرتبط به رسانه‌ها از سوی کمیسیون سمع شکایات و نقض حقوق رسانه‌های طالبان شد.

در این بیانیه آمده است: «آی‌اف‌جی تلاش‌های غیرقانونی مستمر طالبان برای ارعاب و خاموش کردن رسانه‌های افغانستان را محکوم می‌کند. این عملکرد طالبان فضای آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان را بیشتر تنگ می‌کند.»

این در حالی است که کمیته جهانی حمایت از خبرنگاران نیز سه‌شنبه گذشته با نشر بیانیه‌ای، از مقامات طالبان خواست که فورا و بدون قید و شرط، احسان اکبری، روزنامه‌نگار افغان را آزاد کنند.

کمیته جهانی حمایت از خبرنگاران، در این بیانیه از طالبان خواست تا از آزار و اذیت و بازداشت اصحاب رسانه به دلیل شغلشان دست بردارد.
اخیرا دیدبان حقوق بشر «هیومن رایتس واچ» در گزارشی که وضعیت حقوق بشری بیش از 100 کشور را مورد بررسی قرار داد، افغانستان را جز «وخیم‌ترین کشورها در عرصه حقوق بشر» توصیف کرد.

در گزارش دید‌بان حقوق بشر که روز پنج‌شنبه 21 جدی (دی) نشر شد، آمده است که «طالبان، رسانه‌های محلی و آزادی بیان را بیشتر سرکوب کرده و بازداشت خودسرانه خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی از جمله زنان معترض را افزایش داده‌ است.»

سرپیچی از فرمان ملا هبت‌الله؛ برخی مقامات طالبان بستگان خود را در ادارات استخدام کرده‌اند

 

شماری از وزیران طالبان بر خلاف دستور ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه خویشاوندان و دوستان خود را در پست‌های دولتی گماشته‌اند.

یافته‌های بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که وزیران داخله، خارجه و معادن طالبان در شمار این وزیران‌‌اند.

حقانی‌ها

سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان از جمله مقام‌های شناخته شده طالبان است که دستور ملا هبت‌الله آخندزاده را زیر پا گذاشته و بستگان خود را در مناصب عالی دولتی مقرر کرده است.

آقای حقانی برادرش حافظ‌ عزیز حقانی را به عنوان منشی خاص خود در وزارت داخله و برادر دیگرش، انس حقانی را در کمیسیون تماس با شخصیت‌های خارج از کشور منصوب کرده است.

خلیل‌الرحمان حقانی، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان هم کاکای سراج‌الدین حقانی است. مالی خان، مامای او، هم به عنوان معاون وزیر دفاع این گروه منصوب شده است.

سراج‌الدین حقانی و برادرش انس حقانی

امیرخان متقی

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان از دیگر مقام‌های ارشد طالبان است که بستگانش را در مناصب دولتی گماشته است. او محمد‌نبی متقی، برادرش را به عنوان منشی ویژه‌اش در وزارت خارجه منصوب کرده است.

احمدالله متقی، برادر دیگر وزیر خارجه طالبان، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ این گروه در هرات است و امان‌الله افغان، یک برادر دیگر آقای متقی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان است.

عبدالله متقی، برادر دیگر او، مسئول مدرسه ریاض العلوم در شش‌ درک، در مرکز شهر کابل است.

با این حال، بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال تصاویری دریافت کرده که نشان می‌دهد عبدالله متقی در ردیف اول مهمانان ارشد در جلسات رسمی طالبان نشسته است.

اشتراک عبدالله متقی، برادر امیر‌خان متقی در جلسات رسمی طالبان

شهاب‌الدین دلاور

شهاب‌الدین دلاور، وزیر معادن و پترولیم طالبان هم از جمله وزیران این گروه است که شماری از اعضای خانواده خود را در مشاغل دولتی گماشته است.

تازه‌ترین مورد که واکنش‌های زیادی هم برانگیخته، گماشته شدن مغفورالله شهاب، پسر او به عنوان سفیر طالبان در اوزبیکستان است.

روح‌الله شهاب، پسر دیگر شهاب‌الدین دلاور، از مدیران معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان است و مهدی‌الله احساس، برادرزاده او معاون یکی از ریاست‌ها در وزارت خارجه است. و سرانجام، شمس‌الدین احمدی، داماد او به عنوان رئیس ناحیه دوم شهرداری کابل کار می‌کند.

این تصویری است که از سوی هواداران طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است

تعیین مغفورالله شهاب به عنوان سفیر طالبان در اوزبیکستان بحث‌های داغی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.

یکی از اعضای طالبان به نام عبدالحق عمر در صفحه اجتماعی اکس خطاب به ملا هبت‌الله آخندزاده نوشت: «فرمان‌های شما توسط رهبران زیر پا گذاشته می‌شود، اما کوچک‌ترها با جان و سر آن را می‌پذیرند.»

این دانشجوی فعال در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد: «(گفته شد) برای بار دوم ازدواج نکنید؛ اما بسیاری بار سوم ازدواج کردند. دستور دادند که از روی طمع و خویش‌خوری کسی را استخدام نکنید، اما هیچ‌کس اطاعت نکرد. گفتند درها را به‌روی مردم باز کنید، اما آنها درها را بستند.»

او درباره مقام‌های طالبان گفته است که بسیاری آنها در حال زر‌اندوزی و ساختن قصر‌اند و به نام شیرینی و هدیه از مردم رشوه می‌گیرند.

شماری از هواداران طالبان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که این وضعیت در مورد همه وزرا، روسا، والی‌ها و فرماندهان این گروه صدق می‌کند.

طبق اطلاعات، عارف‌الله منصور، پسر عبداللطیف منصور، وزیر آب و برق طالبان هم ریاست بخش جوانان و رضاکاران هلال احمر خراسان آریا  را به عهده دارد.

عارف‌الله منصور، پسر عبداللطیف منصور، وزیر آب و برق طالبان

یافته‌های بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد که محمدنبی عمری، معاون وزارت داخله طالبان از ولایت خوست، برادرش حافظ رشید را به عنوان فرمانده پولیس این ولایت منصوب کرده است.

براساس این یافته‌ها، تعداد زیادی از اعضای این خانواده در پست‌های مختلف در فرماندهی پولیس ولایت خوست گماشته شده‌اند.

فرمان رهبر طالبان

تقرر بستگان و نزدیکان مقام‌های طالبان در پست‌ها و ادارات دولتی در حالی صورت می‌گیرد که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، در فرمانی از مقام‌های این گروه خواسته بود که در نهادهای تحت امر خود، خویشاوندان و نزدیکان‌شان را منصوب نکنند.

اما ظاهرا پس از این فرمان، برخی از وزیران طالبان در میان خود توافق کرده‌اند که اعضای خانواده یکدیگر را در وزارتخانه‌های خود تعیین کنند.

شکایت اعضای پایین‌رتبه طالبان این است که رهبران‌شان بر اساس خویشاوندی و قرابت افراد را در پست‌های دولتی می‌گمارند.

پیشتر، ریاست پیگیری و نظارت بر فرمان‌ها و دستورات ملا هبت‌الله به تمامی نهادهای ملکی و نظامی طالبان دستور داده بود که از دستورات رهبر این گروه پیروی کنند و کسی را بر اساس خویشاوندی یا قرابت در ادارات دولتی منصوب نکنند.

در این نامه که یک نسخه آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، آمده است که انتصاب افراد براساس خویشاوندی «موجب نارضایتی و عذاب خداوند» می‌شود

 

سفیر افغان خراسان آریا : کشورها تاثیرات اجتماعی تبعیض‌‌های طالبان علیه زنان را جدی بگیرند

 

منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش گفت طالبان حقوق زنان را به طور نظام‌مند از بین می‌برد.

او با اشاره به افزایش موارد خشونت‌ علیه زنان و ازدواج کودکان گفت کشورهای جهان تاثیر فرمان‌های تبعیض‌آمیز طالبان بر جامعه خراسان آریا  را جدی بگیرند.

باختری به فاکس‌نیوز که متن مصاحبه‌اش را روز سه‌شنبه نشر شد، گفت “تخلفات و اقدامات تبعیض آمیز” طالبان علیه زنان شدت یافته است و از جامعه جهانی خواست تا برای مقابله با آن متحد شوند.

خانم باختری، تنها سفیر زن باقی مانده از حکومت سابق افغان باوران خراسان آریا  است که از ترک پست خود پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ خودداری کرده است. او در برگزاری جلسات مخالفان طالبان در ویانا نقش داشته است.

او در مصاحبه با فاکس نیوز، از افزایش قاچاق انسان، ازدواج کودکان و ازدواج‌های اجباری در خراسان آریا تحت کنترول طالبان ابراز نگرانی کرد.

براساس گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، طالبان حدود ۱۰۰ فرمان را برای محدود کردن آزادی‌های اساسی و مدنی زنان وضع کرده‌است. طالبان گفته که با این فرمان‌ها حقوق شرعی زنان را تامین کرده است.

این احکام، زنان و دختران افغان را از دسترسی به آموزش متوسطه و عالی، رفت‌وآمد آزادانه، دسترسی به خدمات عمومی و تفریحی محروم کرده است.

سفیر حکومت سابق افغانستان خاطر نشان کرد که خانواده‌های تحت رهبری زنان به دلیل محدودیت‌های طالبان برای فرار از کشور به دنبال کمک هستند.

به گفته او، برخی از زنان در حین انتقال به مقصد مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

به گفته باختری، در حالی که دولت قبلی افغانستان قوانین و مجازات‌های بی شماری را برای جرایم مختلف قاچاق داشت اما طالبان از اقدامات خود برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق انسان گزارشی نداده است.

منیژه باختری معتقد است که حذف زنان افغان از بحث‌های بین‌المللی در مورد آینده افغانستان، “یک نوع خشونت علیه زنان است.”

او به کمپین زنان افغان و مدافعان حقوق زنان در حمایت از به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در خراسان آریا  از سوی کشورها پیوسته تا در پیش نویس معاهده سازمان ملل در مورد جنایات علیه بشریت گنجانده شود.

طالبان و حامیان شان می‌گویند که پس از چهاردهه توانسته اند آرامش را به خراسان آریا  برگردانند. اما، سفیر افغانستان در پاسخ گفت که”صلح به معنای نبود جنگ نیست. صلح یعنی عدالت. صلح یعنی برابری برای همه.”

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : اینترنشنال ، العربیهٔ / شبکه های اجتماعی