عبدالشکور حنیف با یاد آوری نام خراسان بزرگ مردم را از خواب بیدارکرد
عبدالشکور حنیف با یاد آوری نام خراسان بزرگ مردم را از خواب بیدارکرد
سخنان عبدالشکور حنیف مردم خراسان بزرگ را تکان داده ! این عالم دین خراسانی نتوانست جعل دروغ و ادامه استعمار را پنهان کند به گفته کار شناسان سیاسی خراسانی با برداشت از سخنان این عالم دین برای نجات خود به جز وفاداری به هویت خراسانی و برگشت به نام خراسان بزرگ راه دیگر ندارند برای نجات ندارند

۱۴۰۳/۱/۲۳ حمل  مصادف به 2024/4/11 میلادی

به گزارش خبر گزاری جمهوری خراسان KABR

به گفته کار شناسان سیاسی خراسانی امیر مولوی عبدالشکور حنیف خراسانی پیروزی مردم خراسان را در وفاداری شان به هویتگفته کار شناسان سیاسی خراسانی امیر مولوی عبدالشکور حنیف خراسانی پیروزی مردم خراسان را در وفاداری شان به هویت خراسانی میداند او می گوید ملت خراسان بزرگ در جغرافیای خود عقل  ، جسم شان را در مقابل تبلیغات نام جعلی و رسمیت آن در طول  ۱۰۴ سال در کابل مرکز خراسان بزرگ از دست داند و این مردم در استفاده دولت های استعماری ضد خود شان قرار گرفتند و به نام اسلام و دموکراسی این خیانت ها پنهان می گردد

کارشناسان خراسانی خراسانی می گویند

بعداز ۱۰۴ سال رسمیت نام منطقه سرحد افغانستان کوچک و تبلیغات رسمی آن در کابل

امیر شخصیت ملی اولین عالم است مردم خراسان بزرگ را با سخنان انقلاب خراسان خود تکان داده !

خبر گزاری جمهوری خراسان

ما در خبر های قبلی از سخنان انقلابی این عالم خبر نشر کردیم

به گفته مردم محل این عالم دین خراسانی نتوانست جعل دروغ و ادامه استعمار را پنهان کند

به گفته مردم امیر مولوی عبدالشکور حنیف که مشهور به خراسانی شده از دیدن مردم خود در استعمار خسته شده بود
و فریاد خراسانی جوانان دلیر خراسانی سرزمین  برای بر گشت مردم  دوباره به نام خراسان بزرگ مشاهده کردند که راه نجات ملت به اراده و برگشت شان به هویت خراسانی شان است و این مبارزه با اراده و وفاداری مردم به سرزمین دزدی شده شان است که باید برای خانه مشرک خود فر فرد خراسانیان به حرکت گردند
او با استفاده از موقیت خود حقیقت را برای تقویت روح مردم خراسان روشن و با صدای بلند رسانید
تا خراسانیان با آشنای از نیروی فکری و جسمی هویت خراسانی خود از مشکلات و بدختی خود و سرزمین نیاکان خود خراسان آگاه گردند
و به هویت خراسانی و افتخار به نام خراسان برگردند تا به یک ملت با غرور ، اتحاد و با اراده محکم تبدیل شوند مثل بزرگان خراسانی خود.
عبدالشکور حنیف اولین عالم است که در تاریخ ۱۰۴ سال نام جعلی و تبلیغات زهراگین فرهنگ عوام فریب در خراسان بزرگ صدای خراسانی را بلند کرده
هدف از خطر انداختن جان و موقیت اش این بوده که تمام مردم خراسان بزرگ مسلمان هستند و اشتراک شان در پیروی از انقلاب خراسان بزرگ و استفاده از این نام بالای تمام مردم فرز است و برای رهنمای همدیگر و استفاده از این نام با عزت و با افتخار که تاریخ کهان علم دانش در تاریخ اسلام و قبل از آن دارد فرز است
از اینکه امیر مولوی عبدالشکور حنیف موقیت و زندگی آرام خودرا قربانی آگاه ملت خراسان بزرگ کرده
امروز به او مردم و جوانان آگاه خراسان لقب امیر خراسان را دادند
مردم مسلمان خراسان بزرگ فرهنگ و دین اسلام را با نام خراسان یکجا بسازند تا چشمان بینا و وجدان شان روشن و صاحب هویت از دست داده خود گردند و با آزدگی واقعی در جسم روح زن ، مرد و جوانان خراسان بزرگ حرکت نجات سرزمین شان شعله ور باشد تا هیچ ملا ، رهبر ، باسواد و دولتی ها دیگر از این ملت استفاده غلط نتوانند .

IMG_6066 ویدیوی سخنان امیر مولوی عبدالشکور خراسانی

F55f4f39 62a1 45d9 A0f6 6084df1c4a3c 6f1e5d03 Ebcc 4a27 9a59 E59b1d90ccde Fa6ec75f 59a6 4f8b 9992 448e611f80f7 16524fbc 34ad 4f00 979f 0c0ee3b96904 3f362047 8824 43bc 8838 83cf00c98b0b 7d3d465e 44fb 4259 8428 Eb691e8d1b70 Da3d51c4 40d8 45f7 80c0 426b837f0125 E9406e1a 49f6 431d B926 4b77f63dc49a Ddc4a9b0 6c44 4016 A723 D1de95d35a86 F3a4626a 69ac 4fcf Bce9 F4ee0888f46d Ab0ede99 E07b 4df6 850f 101b8d38c3a2

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : شبکه های اجتماعی و رسانه ها