KLPP: روز بين المللی کارگران جهان به کارگران خراسان بزرگ فرخنده باد
KLPP: روز بين المللی کارگران جهان به کارگران خراسان بزرگ فرخنده باد
سازمان آزادی بخش خراسان روز  جهانی کار گران جهان را به کارگران مظلوم خراسان بزرگ خجسته باد می گوید

  به گزارش خبر گزاری جمهوری خراسان

سازمان آزادی بخش خراسان روز  جهانی کار گران جهان را به کارگران مظلوم  زن و مرد خراسان آریا که در بخش های مختلف  تخنیکی ،
انجنیری ، سازندگی و کاریگران عادی که در بخش های مختلف دولتی و شخصی  روزانه  مشغول کار هستند از صمیم قلب به احترام فداکاری و زحمات  شان  تقدیم میداریم
هم میهنان عزیز کارگران  سلحشور  سرزمین  رنج دیده ما خراسان آریا
طبقه کارگر که مشعل سازنده و نیروی پیشرفت جامعه و آرامیش ملت ها است
اکثران اشخاص پر معلومات و مبارزان که نظریات مبارزه شان با پشتیبانی کار گران و با نظریه رشد کارگر و صنعتی بودن کشور ها را راه حل مشکلات سرزمین ما می داند متوجه هستند که مشکلات امروزی ما در کجا است ولی بدون  باور به نام خراسان  ندارند
  کارگران جهان در هر کشور از زمان انقلاب های کارگری امروز به درجه حقوقی و زندگی بهتر  رسیده اند
امروز همه میدانیم زندگی مرفا در کشور های  جهان  با تلاش زحمت کارگاران و انجنیران و اخترا کننده کان فراهم شده
کشورهای صنعتی جهان از تلاش کارگران به اقتصاد بالا  آنها به نیروی نظامی و اقتصادی بالا در رقابت به همدیگر حتای جهان را کنترول می کنند.
کشور عزیز ما خراسان آریا در طول ۳۰۰ سال در تحولات گوناگون  جنگ های بزرگ را پشت سر گذرانیده و سردوچار کشمکش های داخلی بوده و در ۱۰۵ سال اخیر در سال ۱۹۱۹ جنگ سوم خراسان هندوبریتانیای اتفاق بد نصیب ملت و خاک ما گردید
 بعداز زندانی رهبران جنگ سوم سال ۱۹۱۹ خراسان  به نام مهمانی کودتای  که توسط امان الله افغان علیه آزاده گان کشور ما انجامید
در قدم بعدی امان الله برای پشتیبانی دولت خود منطقه افغانه سرحد با هند را با شمول جنوب خراسان بزرگ تسلیم هند کرد
که در نتیجه استقلال را به نام افغانستان در کابل اعلام کرد که از طرف کشور های اورپای به رسمیت شناخته شود اما یک دسیسه بزرگ سیاسی جغرافیای و قومی بود که در زات خود این یک شیطان نامريی سایه استعمار است که به لباس استقلال بالای سرزمین ما برای  دزد عقل و هویت مردم ما به ادامه غارت و پرورش ملت با نام جعلی با تبلیغات این نام به فرهنگ به نام افغان  هستیم با گسترده گی دولتی های اقوام پخش و به نام افتخار ملی توصیف شد
دولت های تحت شعار افغان هستیم  نه تنها هویت و سرزمین مارا در به نام قوم افغان افتخار دادند بلکه کشور و ملت مار هم در شرایط بد قرار دادند
مردم ما خراسانیان نظر به ادامه افغان خواهی قوم افغان از محور اصلی سرزمین خود که افتخار به نام خراسان بزرگ و هویت خراسانی  خود  از دست دادند و افغانها این افتخار را با تبلیغات نام قوم خود ملت و سرزمین را به همکاری دولتی های که متشکل از تمام اقوام بودند در کنترول خود گرفتند نه تنها نام و هویت که غرور ملت ما به عنوان پشتیبانی پیشرفت و اتحاد و خود سازندگی است از ملت گرفتند بلکه یک سیاست  خصمانه و عقب گرای را در بین ملت به نام افغان بودند و خدمت به نام افتخار افغان ساختند که  که در نتیجه هیچ مبارزه مردم و اشخاص دلسوز میهن ما در راساتای سازندگی بنیادی در بخش های نظامی و سیاسی مبارزات شان زیر نام جعلی پایدار نباشد و این ادامه افتخار نام جعلی و تربیت نظامیان  و دانش جویان ملکی با این نام شیطانی در هر تحولات تغییر نظام از مردم ما از نظر موقیت سیاسی ، اقتصادی ، صنعتی قربانی  گرفته و ملت مارا در تاریکی رفت آمد دولت های بی ریشه در عقب ماندگی و محتاج  کشور ها مصرف  نگار کرده
در تغیر دولت توسط رهبران نظامی و سیاسی  جاسوسان افغان که در راس ملت عزیزما به کمک مامعله گران اقوام دولت داری می کردند با کودتای خیلی مسخره انجامید هزاران کارگر شغل آزاد غیر رسمی کار خودرا از دست دادند و از نظر رشد صنعتی هم دولتی قبل هم دولت مردمی نبود که برای پیشرفت صنعتی کار می کردند فقط یک ماشین جنگی بی هدف بودن
پس علت اصلی نبودن کار و نبود صنعت و شغل های مختلف و رشد آن و اقتصاد ضعیف و دولت های که پشتیبانی از فرهنگ جعل و دروغ افغانه به همکاری تمام اقوام سرزمین ما به نام رهبر و باسواد دولتی ادامه دارد
 نداشتن حاکمیت ما خراسانیان به سرزمین ما خراسان بزرگ است که بدون افتخار به نام خراسان بزرگ و هویت خراسانی و مبارزه برای نابودی  نام استعماری و فرهنگ شیطانی که هنوزم با نام و لباس اسلام و شعار های آزادی با نام منطقه افغانستان در ۱۰۵ سال در خراسان ما ادامه دارد مبارزه جدی در مقابل این تاریکی صورت نگرفته
 کشور نظر به عقب ماندگی صنعتی و اقتصاد خو کیفا عقب و بی سرنوشت و شکار سیاست های نظامی و سیاسی اهداف کشور ها گردد
کارگران سرزمین ما هم متوجه گردند که برای داشتن سرنوشت به دست خود ما و نجات کشور ما از بیکاری و نبود صنعت و نداشتن حقوق درست کارگری و کشاند سرزمین ما خراسان بزرگ به طرف  صنعتی شدن و شگوفای و مستقلیت باید به انقلاب خراسان بپیوندیم .
در کابل اوضای نظامی و سیاسی تاخیر می کند و به صنعت و اقتصاد و رشد اقتصاد و صنعت زربه زده
 بعداز زندانی رهبران جنگ سوم سال ۱۹۱۹ خراسان  توسط امان الله انجامید در قدم بعدی امان الله برای پشتیبانی دولت خود منطقه افغان را تسلیم هند کرد و استقلال را به نام افغانستان در کابل اعلام کرد که از طرف کشور های اورپای به رسمیت شناخته شود اما
این یک شیطان نامريی بود که به لباس استقلال بالای سرزمین ما برای استعمار و دزد عقل و هویت مردم ما به ادامه غارت و پرورش ملت با نام جعلی و فرهنگ به نام افغان افغان هستیم و سرزمین را به نام قوم افغان افتخار دادند یک سیاست  خصمانه و عقب گرای را
شروع کردند
افغان به رهبران  جنگ سوم خراسان هندوبریتانیای در سال ۱۲۹۸ به رسمیت رسیده
  در تاریکی سیاست مزدوران با تسلمی دولت افعان باوران از یک گروی خائین به گروی خائین دیگر به شکل کودتا تحویل داده شد

روزجهانی کارگر؛ نرخ بی‌سابقه بیکاری در افغانستان و مهاجرت جمعی کارگران

روزجهانی کار با نرخ بی‌سابقه بیکاری در افغانستان

منبع تصویر، GETTY IMAGES

توضیح تصویر، روزجهانی کار با نرخ بی‌سابقه بیکاری در افغانستان

  • نویسنده, سید انور
  • شغل, بی‌بی‌سی

تازه‌ترین آمار سازمان بین‌المللی کار به مناسبت روز جهانی کارگر (اول مه) نشان می‌دهد که سطح بیکاری و وقفه شغلی نسبت به وضعیتِ قبل از شیوع کرونا افزایش یافته و بیم آن می‌رود که میزان بیکاری در سال‌ روان بیشتر افزایش یابد.

گزارش چشم‌انداز اشتغال و وضعیت اجتماعی جهانی این سازمان بیانگر آن است که بازار کار و بیکاری جهانی هر دو در وضعیت ناهنجاری قرار دارد. نرخ بیکاری جهانی که در سال گذشته ۵.۱ درصد بود، در سال ۲۰۲۴ ممکن است به گفته این سازمان به ۵.۲ درصد افزایش یابد.

در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان اما ضعف اقتصادی و نرخ بیکاری نسبت به اکثر کشور‌های جهان یکباره بالا رفته است. این کشور پس از کرونا شاهد تغییر نظام سیاسی بود که با خروج صد‌ها نهاد و مسدود شدن آن‌ها بیش از ۲۰ میلیون از جمعیت آن با بحران گرسنگی مواجه شده‌اند.

در حال حاضر زنان افغان از کار کردن در بیرون از منزل به صورت گسترده با اعمال محدودیت‌های حاکمیت طالبان منع شده‌اند و در سه سال گذشته صدها هزار از مرد جوان بیشتر به خاطر کاریابی به کشورهای دیگر رفته‌اند.

همزمان آفات طبیعی، بدتر شدن وضعیت تغییرات اقلیمی نرخ بیکاری را در این کشور به طور بی‌سابقه‌ای بلند برده است.

 

حبیب الله قربانی، مسئول تشکیلات اتحادیه ملی کارگران در کابل به بی‌بی‌سی گفت به دلیل نرخ بالای بیکاری مردم به ویژه کارگران روزمزد، از وضعیت بد اقتصادی رنج می‌برند. به گفته او در چهار‌راه‌های کابل، صدها کارگر روزانه منتظر کار اند، اما در پایان روز آن‌ها دست خالی به خانه‌هایشان برمی‌گردند.

حکومت طالبان می‌گوید رسیدگی به مشکل بیکاری در دستور کار آن‌ها قرار دارد. سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفت راه‌اندازی برنامه آموزش‌های حرفه‌ای بخشی از استراتژی آن‌ها برای کاهش بیکاری است.

اما آیا راه اندازی آموزش برنام‌های حرفه‌ای می تواند معضل بیکاری را حل کند؟

سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان می‌گوید تلاش دارند با راه اندازی پروژه‌های بزرگ ده‌ها هزار نفر را وارد کار کنند.

پیشتر گزارش شده بود که با تسلط طالبان بر افغانستان، نرخ بیکاری دو برابر افزایش یافته است، به ویژه سطح بیکاری در میان جوانان و زنان به طرز نگران‌کننده‌ای بلند رفته است. اکثریت شهروندان افغانستان می‌گویند که بیکاری دوام‌دار و نبود فرصت‌های شغلی، شرایط زنده‌گی را برای‌شان دشوار کرده است.

همین یک ماه پیش بانک جهانی گفته بود که چشم انداز اقتصاد افغانستان دست‌کم تا سال ۲۰۲۵ «تصویری تاریک» را نشان می‌دهد اما حکومت طالبان تاکید دارد که آینده روشنی در پیش رو است اینکه چگونه اما مشخص نیست.

 

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : ش اجتماعی ، سپیده دم