یادمان تاریخی از فیلم هاشیم گدا هنرمند تاجیکستانی که داستان شاهنامه را به تصوری کشانیده اند - جمهوری خراسان، جمهوری نیوز، Jomhouri Khorasan.