امکان تنش ها جدی در سرحدات خراسان آریا  و تاجیکستان
امکان تنش ها جدی در سرحدات خراسان آریا  و تاجیکستان
پر تنش ترین وضعیت در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در بخش تاجیکستان و خراسان آریا از سرحد است.

 

02.02.2024

ویکتور واسیلیف، سفیر روسیه در امور “CSTO” سازمان پیمان امنیت جمعی، با اشاره به اینکه کشورهای غربی به طور فعال روش‌های استفاده از باندها را در آسیای مرکزی معرفی می‌کنند، گفت: برخی از آنها قبلاً در مناطق جنوبی و جنوب غربی خراسان آریا  ثبت نام کرده‌اند.
به گفته وی، هنوز در مورد برنامه تقویت سرحدات تاجیکستان و خراسان آریا  مشخص نیست، که باید از کارگروه رسیدگی کننده که در ماه مارچ تشکیل جلسه خواهد داد، انتظار داشت.
در مورد وضعیت سرحدات تاجیکستان و خراسان آریا  با کارشناسان صحبت خواهیم کرد.

برقراری پیوندهای روسیه با افغان باوران خراسان آریا  امروز سودمند و ارزنده خواهد بود

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : Sputnik