برنامه ریز  حمله به تاسیسات چینی در شرق خراسان آریا کشته شد
برنامه ریز  حمله به تاسیسات چینی در شرق خراسان آریا کشته شد
طارق رفیق، مسئول قتل مهندسان چینی سد داسو و استادان چینی در مرکز آموزش زبان در سند بود

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : ایندیپندنت