چهارشنبه, ۳ اسد , ۱۴۰۳
مقاومت زنانه در  خراسان آریا ۰۹ اسد ۱۴۰۲
سرزمین هویت و دولت دزدی شده

مقاومت زنانه در خراسان آریا

مقاومت دلر زنانه در خراسان آریا  هنوز نفس می‌کشد. نیرویی که بیش‌ترین ضربه را از رژیم خودکامه طالبان دیده است، همچنان برای تحقق خواست‌هایش مبارزه می‌کند.